Onze Voorwaarden

Algemene voorwaarden CheapConnect

Artikel 1 ALGEMEEN

1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

1.2 Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere natuurlijke of (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.3 De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

1.4 Op alle met ons gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan zijn tevens van toepassing de door ons gehanteerde Abuse Policy.

1.5 Alle door ons gedane aanbiedingen en offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders door ons is vermeld.

1.6 CheapConnect houdt zich het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen. Indien geen acceptatie, kan opdrachtgever overeenkomst ontbinden of CheapConnect kan oude voorwaarden van toepassing maken.

Artikel 2 LEVERING

2.1 Wij behouden ons het recht voor opdrachten c.q. bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel uitsluitend onder rembours of contant te leveren.

2.2 De door ons opgegeven levertijden zijn indicatief en niet als fatale termijn te beschouwen. Opgave van de levertijd geschiedt door ons altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is opgegeven.

Artikel 3 ANNULERING

3.1 Indien de wederpartij, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren zal, indien wij met deze ontbinding instemmen, 15% van de orderprijs (incl. BTW) als annuleringskosten in rekening worden gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

Artikel 4 PRIJZEN

4.1 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen vermeld in euros, exclusief BTW, rechten, heffingen, vervoer, verzekering en verzendkosten.

4.2 Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging zullen worden vermeld.

4.3 CheapConnect is gerechtigd de maandelijkse abonnementskosten en de gesprekskosten te wijzigen met inachtneming van een kennisgevingtermijn van dertig (30) werkdagen, bijvoorbeeld als gevolg van maatregelen van nationale en/of internationale (overheids)organen, daaronder begrepen de OPTA, of door ontwikkelingen in de markt. CheapConnect zal de wederpartij voorafgaande aan de inwerkingtreding van de wijziging daarover informeren en indien dit op grond van wettelijke bepalingen van toepassing is, de wederpartij wijzen op het recht (het relevante deel van) de overeenkomst schriftelijk op te mogen zeggen, met ingang van de datum van inwerkingtreding. De opzegging dient uiterlijk voor inwerkingtreding van de wijziging door de CheapConnect ontvangen te zijn. In geval van opzegging wegens de in dit artikel genoemde grond, zijn de partijen elkaar geen andere vergoeding of compensatie verschuldigd dan de op dat moment openstaande betalingsverplichtingen.

Artikel 5 GEBRUIK VAN TELEFOONNUMMERS

5.1 Het gebruik van een telefoonnummer is gebonden aan het netnummergebied. wederpartij staat in voor het gebruik binnen dit gebied en vrijwaart CheapConnect voor alle gevolgen indien wederpartij zich hier niet aan houdt. CheapConnect is gerechtigd te allen tijde bewijsstukken te vragen die aantonen dat wederpartij binnen het netnummergebied adres houdt.

5.2 Wederpartij zal de aanwijzingen van CheapConnect volgen bij een verzoek van nummerbehoud. CheapConnect kan voor de uitvoering van het nummerbehoudverzoek eenmalig een vergoeding vragen.

5.3 Indien wederpartij een door CheapConnect toegewezen nummer wenst te verhuizen naar een andere aanbieder, dient wederpartij dit verzoek aan deze aanbieder te richten. Slechts indien wederpartij aan alle betalingsverplichtingen jegens CheapConnect heeft voldaan, zal CheapConnect een verzoek tot nummerbehoud in behandeling nemen.

5.4 Een aan wederpartij toegewezen nummer vervalt zodra betreffende overeenkomst wordt ontbonden en er geen verzoek tot nummerbehoud is.

Artikel 6 OVERMACHT

6.1 Onder “overmacht” wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

6.2 In dat kader wordt onder overmacht in de contractuele relatie met onze wederpartijen in ieder geval verstaan een zodanige storing of belemmering van de telecommunicatievoorzieningen van derden welke normale doorgifte van telecommunicatiediensten gedurende kortere of langere tijd verhindert.

6.3 Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

6.4 Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

6.5 Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

6.6 De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 7 INTELLECTUELE EIGENDOM

7.1 Alle prototypes, demo’s, tekeningen, ontwerpen, diagrammen, pakket van eisen, schetsen, modellen en dergelijke, door of namens ons bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, blijven ons onvervreemdbaar eigendom, evenals het recht om daarvan gebruik te maken.

7.2 Wederpartij garandeert ons te allen tijde dat het gebruik van de door wederpartij verstrekte gegevens of anderszins, ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden.

7.3 Wederpartij vrijwaart ons volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens ons geldends zouden mogen maken uit hoofde van schending van de in punt 6.2 genoemde garantie.

7.4 Wij behouden te allen tijde het auteursrecht voorop de door ons al dan niet in opdracht ontwikkelde software.

Artikel 8 AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Behoudens opzet of grove schuld onzerzijds, zijn wij niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard en omvang dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden die voortvloeit uit de uitvoering van de gesloten overeenkomst.

8.2 In geen geval zijn wij aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.

8.3 Ook indien de wederpartij of een derde wijzigingen aanbrengt in de door ons ontwikkelde software of geleverde hardware sluiten wij iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg-) schade.

8.4 Wij kunnen nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van welk bestand dan ook dat door wederpartij of derden op het Internet wordt geplaatst. Ook kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen welke kunnen ontstaan door het bekijken of uitvoeren van een bestand door de wederpartij. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om kwetsende, discriminerende of aanstootgevende teksten van het Internet te verwijderen en in voorkomende gevallen aangifte te doen bij de betreffende overheidsinstanties. Bij herhaalde overtreding behouden wij ons het recht voor de wederpartij van het Internet af te sluiten.

8.5 Indien ondanks de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld onder 8.1 aansprakelijkheid onzerzijds betreffende rechtens wordt aangenomen zal de omvang van onze aansprakelijkheid het totale bedrag van de overeenkomst of deellevering nooit te boven gaan.

8.6 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor zuivere vermogensschade zoals winstderving, stagnatieschade, reputatieschade, etc.

Artikel 9 EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 Geleverde goederen en programmatuur blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald.

9.2 Ingeval van sursuance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen.

9.3 Ontbinding en terugname laten onverlet ons recht op vergoeding voor schade of verlies. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

Artikel 10 BETALING

10.1 Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden zonder enige korting of beroep op opschorting of verrekening, middels storting, automatische incasso of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening. De op onze bank/giro-afschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt

10.2 Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

10.3 Ingeval de wederpartij:

a. failliet wordt verklaard, sursvance van betaling aanvraagt, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,

b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,

c. enige uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt,

d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij onze dienstverlening op te schorten, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op schadevergoeding van kosten, schaden en rente.

10.4 Indien betaling niet binnen de in 10.1 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag en kan een bedrag van 15 euro administratie kosten per factuur in rekening worden gebracht.

10.5 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II danwel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht.

Artikel 11 DUUR EN OPZEGGING

11.1 Telecom-, access-, hosting-, colocating-abonnementen en overeenkomsten voor aanverwante diensten, waaronder begrepen servicecontracten, die voor bepaalde tijd zijn aangegaan kunnen slechts worden beeindigd tegen het eind van de periode waarvoor deze zijn aangegaan, zulks via schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een minimale opzegtermijn van twee maanden. Bij gebreke van tijdige opzegging worden deze contracten geacht stilzwijgend te zijn verlengd voor dezelfde duur waarvoor deze eerder waren aangegaan, zulks op de voorwaarden die door CheapConnect worden gehanteerd voor soortgelijke contracten op het tijdstip van stilzwijgende verlenging.

11.2 Telecom-, access -, hosting-, colocating-abonnementen en overeenkomsten voor aanverwante internetdiensten, waaronder begrepen servicecontracten, die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan kunnen slechts worden beeindigd tegen het eind van iedere periode, zulks via schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een minimale opzegtermijn van twee maanden.

11.3 Niettegenstaande hetgeen in de vorige artikelen is bepaald, kan CheapConnect de met de wederpartij gesloten overeenkomsten te allen tijde door schriftelijke kennisgeving beeindigen indien de wederpartij handelt in strijd met de met CheapConnect gesloten overeenkomsten of de door CheapConnect gehanteerde abuse-policy, of anderszins de belangen van CheapConnect schaadt op een zodanige wijze dat van CheapConnect voortzetting van de relatie redelijkerwijs niet kan worden verlangd.

11.4 De overeenkomst treedt in werking op de dag van installatie of activering van de dienst. De overeenkomst wordt gesloten voor een periode met steeds een minimumduur van één (1) jaar tenzij anders aangegeven. Op de vervaldatum van de minimumduur van de overeenkomst, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde duur.

Artikel 12 PLICHTEN VAN DE WEDERPARTIJ

12.1 Indien een andere partij voorwaarden heeft verbonden aan het gebruik van diensten of producten, dient wederpartij deze in acht te nemen. Indien door het (nalaten van) handelen van wederpartij schade ontstaat, is deze aansprakelijk voor alle schade die CheapConnect en/of derden lijden ten gevolge hiervan. Het (nalaten van) handelen van wederpartij kan naast de plicht tot schadevergoeding tevens afsluiting tot gevolg hebben.

12.2 Wederpartij is verantwoordelijk voor al het gebruik van de dienst via zijn (internet-) aansluiting dan wel via het gebruik van de dienst met de aan wederpartij ter beschikking gestelde identificatiegegevens, adresseringsgegevens, wachtwoorden en/of andere codes. Wederpartij zal zorgvuldig met deze gegevens omgaan en zal bij (vermoeden van) diefstal en/of onrechtmatig gebruik CheapConnect onverwijld op de hoogte brengen zodat CheapConnect passende maatregelen kan nemen. Zelfs indien gebruik zonder toestemming van wederpartij plaatsvind, zullen alle gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

12.3 Indien CheapConnect op redelijke gronden vermoedt dat misbruik is/wordt gemaakt van aan contractant beschikbaar gestelde gegevens en codes, kan CheapConnect wederpartij hieromtrent aanwijzingen geven, waarvan de uitvoering door wederpartij verplicht is.

12.4 Indien is vastgesteld dat er sprake is van misbruik en wederpartij geeft geen gehoor aan de gegeven aanwijzingen, is wederpartij per dat moment in verzuim.

12.5 Wederpartij zal CheapConnect onmiddellijk in kennis stellen in geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, schuldsaneringsmaatregeling of het verliezen van handelingsbekwaamheid.

12.6 Het is wederpartij verboden diensten of producten van CheapConnect weder te verkopen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CheapConnect.

12.7 CheapConnect stelt de wederpartij een eigen beheer-omgeving beschikbaar voor het toezicht houden op het functioneren en gebruik van het/de door CheapConnect aan de wederpartij beschikbaar gestelde telefoonnummer(s), waaronder begrepen de gemaakte gesprekskosten. De wederpartij erkent dat zij zelf verantwoordelijk is voor de gesprekskosten die ontstaan door het gebruik van de wederpartij en/of gebruikers van de wederpartij, van de ter beschikking gestelde telefoonnummer(s).

Artikel 13 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

13.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, worden beslist door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Wil je meer weten over CheapConnect?

Bekijk onze meest gestelde vragen. Of neem contact met ons op.